Wanneer is er een verplichting tot rekening en verantwoording?
24 January 2017 Door: Peter Duijzend

Volgens vaste rechtspraak kan een verplichting tot het doen van rekening en verantwoording worden aangenomen indien tussen partijen een rechtsverhouding bestaat of heeft bestaan krachtens welke de een jegens de ander (de rechthebbende) verplicht is om zich omtrent de behoorlijkheid van enig vermogensrechtelijk beleid te verantwoorden. Een zodanige verhouding kan voortvloeien uit de

  1. wet (bijv. bij voogdij, mentorschap, curatele, onderbewindstelling, executele en testamentaire bewindvoering;
  2. een rechtshandeling (opdracht; overeenkomst tot afleggen van rekening en verantwoording); of
  3. ongeschreven recht.

(vgl. onder meer HR 2 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1561, NJ 1995/548 en HR 8 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1911, NJ 1996/274).

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.