Veelgestelde vragen

Bankzaken en levenstestamenten

 • Met welke beperkingen kan een bank niet werken in een levenstestament?

  Een bank kan niet werken met een aantal beperkingen. Hierbij een aantal voorbeelden: 1. De gevolmachtigde mag geen schenkingen doen namens de volmachtgever. 2 De gevolmachtigde mag tot een bedrag van EUR 2.000 per maand over de rekening beschikken. 3 Het is de gevolmachtigde niet toegestaan beschikkingshandelingen te verrichten. 4 De gevolmachtigde mag niet als wederpartij van de volmachtgever optreden (Selbsteintritt). Het probleem met deze (en andere vergelijkbare) beperkingen is dat banken ze niet kunnen hanteren/controleren. De bank kan dan door bijv. erfgenamen verweten worden ongeoorloofde handelingen te hebben toegestaan. Het faciliteren van handelingen die mogelijk niet gedekt worden door de volmacht is niet in het belang van de volmachtgever en kan tot aansprakelijkheid en dus claims voor de bank leiden. Daarom zal een bank een levenstestament met onhanteerbare beperkingen weigeren.

 • Moet ik een gemaakt levenstestament aanmelden bij de bank?

  Ja, een gemaakt levenstestament die direct ingaat kan gemeld worden bij de bank. Wacht niet totdat je daadwerkelijk gebruik wilt maken van de volmacht. Er kan namelijk niet direct gehandeld worden bij een bank. De bank dient kennis te nemen van de inhoud van het levenstestament en dit te verwerken in de systemen en dit terug te koppelen aan de volmachtgever en de gevolmachtigde. Dit kost een aantal werkdagen. Als de volmacht afhankelijk is van een voorwaarde bijv. arts verklaring van wilsonbekwaamheid dan kan alleen als de voorwaarde is vervuld het levenstestament verwerkt worden bij de bank.

 • Waarom moet ik ruime bevoegdheden opnemen voor de bank?

  Je geeft je vertegenwoordiger volledige volmacht om namens jou te handelen met zichzelf als wederpartij. Dit betekent dat je vertegenwoordiger tegelijkertijd namens jou en namens zichzelf handelt. Dit is bijvoorbeeld het geval als je je oudste kind volmacht geeft om de jaarlijkse schenkingen aan alle kinderen te regelen. Banken accepteren alleen een levenstestament waarbij de gevolmachtigde ook met zichzelf mag handelen, omdat ze niet kunnen en willen controleren of hij of zij misschien misbruik maakt van de volmacht als die bepaling er niet in staat.

Levenstestamenten

 • Kan ik een volmacht geven om kinderen te erkennen of een testament te maken?

  Nee, bepaalde handelingen moet een volmachtgever altijd zelf doen. Dit zijn hoogstpersoonlijke rechtshandelingen zoals het maken van een testament of het erkennen van kinderen. Dit is wettelijke vastgelegd en je kan dat dus niet uitbesteden aan je gevolmachtigde.

 • Wat is het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie?

  In een levenstestament kan je een euthanasieverklaring opnemen. Bij euthanasie is het doel het overlijden van de levenstestateur wanneer hij/zij uitzichtloos en ondragelijk lijdt. In het levenstestament is een wilsverklaring opgenomen waarmee je verklaart ook euthanasie te willen. Bij palliatieve sedatie wordt de levenstestateur in slaap gebracht en krijgt deze bewustzijnsverlagende medicatie met als doel lijdensverlichting.

 • Wat is bevoegd om als wederpartij op te treden (Selbsteintritt)?

  Als je als gevolmachtigde bevoegd bent om als wederpartij op te treden van de volmachtgever dan mag je met jezelf handelen namens de volmachtgever. Dit wordt ook wel “Selbsteintritt” genoemd (3:68 BW). Een voorbeeld is dat kinderen als gevolmachtigde uit het vermogen van hun ouders aan zichzelf schenken. In dit situatie treden zij op als (gevolmachtigde) schenker en begiftigde. In het levenstestament moet de inhoud van de te toegestane schenkingen zo nauwkeurig vaststaan, dat strijd tussen de belangen van de schenker en de begiftigde zijn uitgesloten.

 • Wat zijn daden van beschikking?

  Daden van beschikking zijn handelingen waarbij de gevolmachtigde namens de volmachtgever goederen gaat verkopen, weggeven of bezwaren met bijv. een hypotheek. Het zijn dus handelingen die de gevolmachtigde uitvoert om een bepaalde zaken (juridisch) te regelen. De gevolmachtigde moet handelen binnen de grenzen van het levenstestament.

 • Kan ik met een levenstestament ook een reisdocument aanvragen voor mijn kinderen?

  Ja, met een levenstestament kunt u namens de andere ouder (volmachtgever) ook reisdocumenten aanvragen voor de volmachtgever alsmede voor gezamenlijke minderjarige kinderen. Minderjarige kinderen moeten zich kunnen legitimeren als ze zorg nodig hebben of naar het buitenland reizen. Als je zonder je partner een identiteitsbewijs wil aanvragen voor je kinderen heb je zijn of haar toestemming nodig (bij gezamenlijk gezag). Je kan hiervoor gebruik maken van een door de gemeente opgemaakte toestemmingsverklaring dan wel het tonen van een levenstestament waarin bepaald is dat je dat mag doen namens je partner. In het levenstestament kunnen wij namelijk een volmacht opnemen voor het aanvragen en verlenging van reisdocumenten of identiteitsbewijzen.

 • Kan ik een onherroepelijke volmacht intrekken?

  Kan ik een onherroepelijke volmacht intrekken? In beginsel is een volmacht onherroepelijk en daarom niet in te trekken. Het is wel mogelijk om de rechter te verzoeken om als daar goede redenen voor zijn de volmacht buiten werking stellen. In de wet staat “wegens gewichtige redenen”. In artikel  3:74 lid 4 BW is deze bepaling opgenomen. Lees bijvoorbeeld dit vonnis waarbij de notaris ook een concept akte diende te versturen in geval van een onherroepelijke volmacht : Hof Amsterdam 18 september 2018, nr 200.231.263/01 NOT (GHAMS:2018:3353)

   

 • Waarvoor is een levenstestament? Wat is het doel of reden?

  Waarvoor is een levenstestament? Een levenstestament is er om ervoor te zorgen dat uw zaken behartigd worden op een wijze die u zelf heeft vastgelegd als u zelf niet meer tot handelen in staat bent. Op basis van vertrouwen worden daarbij één of meerdere personen als gevolmachtigde aangewezen om te voorzien in een situatie die zich wellicht voordoet als u bijvoorbeeld gaat dementeren, in coma raakt, een ernstige ziekte krijgt.

 • Is een kind rekening en verantwoording verschuldigd?

  Is een kind dat zijn ouders verzorgd zonder overeenkomst rekening en verantwoording verschuldigd aan bijvoorbeeld de overige kinderen? In beginsel is een kind verantwoording verschuldigd aan de ouders over het gevoerde beheer. De Hoge Raad: Of een zodanige verantwoording geboden is, sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Omstandigheden die in dit verband een rol kunnen spelen zijn onder meer:

  1. de redenen waarom het beheer is gevoerd;
  2. de verhouding die bestond tussen degene die het beheer voerde en de rechthebbende;
  3. hetgeen in de relatie tussen partijen of in soortgelijke gevallen gebruikelijk is of was;
  4. de mate waarin degene die het beheer voerde, zelfstandig kon en mocht handelen; en
  5. de mate waarin de rechthebbende in staat is geweest de handelingen van degene die het beheer voerde te overzien en voor zijn belangen op te komen.

  Rekening en verantwoording aan rechtsopvolgers onder algemene titel is immers alleen dan aan de orde indien een volmachtgever niet in staat was tot het afnemen van rekening en verantwoording en indien dat wel het geval is alleen als er sprake is geweest van misbruik van omstandigheden (ECLI:NL:GHSGR:2012:BY4759). Als de ouder geen bezwaar maakt tegen de wijze van verantwoording door het verzorgende kind, dan kunnen de andere kinderen dat na overlijden ook niet. Naar mate de handelingen niet passen bij normale verzorging dan zal sneller een verantwoordingsplicht jegens de erfgenamen aangenomen worden (bijv. ingeval van schenking van de ouder aan het kind dat de verzorging op zich heeft genomen),

 • Wanneer is er een verplichting tot rekening en verantwoording?

  Volgens vaste rechtspraak kan een verplichting tot het doen van rekening en verantwoording worden aangenomen indien tussen partijen een rechtsverhouding bestaat of heeft bestaan krachtens welke de een jegens de ander (de rechthebbende) verplicht is om zich omtrent de behoorlijkheid van enig vermogensrechtelijk beleid te verantwoorden. Een zodanige verhouding kan voortvloeien uit de

  1. wet (bijv. bij voogdij, mentorschap, curatele, onderbewindstelling, executele en testamentaire bewindvoering;
  2. een rechtshandeling (opdracht; overeenkomst tot afleggen van rekening en verantwoording); of
  3. ongeschreven recht.

  (vgl. onder meer HR 2 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1561, NJ 1995/548 en HR 8 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1911, NJ 1996/274).

 • Hoe werkt het beperken van een gevolmachtigde in een levenstestament?

  De gevolmachtigde is in een levenstestament extern volledig vertegenwoordigingsbevoegd. Het beperken van de bevoegdheden van de gevolmachtigde gaat via een verzoek aan de gevolmachtigde of een intern werkend verbod. Via toezicht of een regeling van rekening en verantwoording kan er een controle plaatsvinden op het handelen van de gevolmachtigde. Deze controle is er dus alleen achteraf.

 • Wanneer is een volmacht die niet eindigt door overlijden geldig?

  Als een volmacht die onverbrekelijk bestanddeel is in de overeenkomst van economische eigendomsoverdracht en die daarnaast ook nog tijdens het leven zou kunnen worden gebruikt en dus niet onder de definitie van een uiterste wil te brengen is (eenzijdig, werkend na overlijden, gesloten stelsel) blijft geldig na het overlijden. Bron: ECLI:NL:RBAMS:2016:6672  In genoemde uitspraak was sprake van een economische eigendomsoverdracht. Blijkens de akte van economische eigendomsoverdracht heeft de overledene bepaald dat de volmacht niet zal eindigen door zijn overlijden. Nu sprake is van een onherroepelijke volmacht als bedoeld in artikel 3:74 BW die niet door de dood van de overledene is geëindigd, kan die worden ingeroepen tegen de erfgenamen van de overledene. Zij volgen immers als rechtsopvolgers onder algemene titel op grond van artikel 4:182 BW op in al hun rechten en verplichtingen. Ook op grond van artikel 3:77 BW worden de erfgenamen van een volmachtgever (overledene), indien ondanks de dood van de volmachtgever krachtens de volmacht een geldige rechtshandeling is verricht, aan die rechtshandeling gebonden alsof die handeling bij het leven van de volmachtgever was verricht.

 • Werkt een volmacht of levenstestament ook na overlijden?

  In beginsel eindigt een volmacht door het overlijden van de volmachtgever 3:72 BW. Ondanks een overlijden kunnen de erfgenamen toch gebonden zijn aan een transactie. Op grond van artikel 3:77 BW worden namelijk de erfgenamen van een volmachtgever , indien ondanks de dood van de volmachtgever krachtens de volmacht een geldige rechtshandeling is verricht, aan die rechtshandeling gebonden alsof die handeling bij het leven van de volmachtgever was verricht. Is er bijvoorbeeld een woning geleverd dan maakt deze geen onderdeel meer uit van de nalatenschap. Bron: Rechtspraak.nl 

 • Welke onderdelen bevat een levenstestament?

  Het notariële levenstestament bevat een of meer van de volgende onderdelen. Een algemene volmacht om financiële en administratieve zaken te regelen. Aanwijzingen over het gebruik van de volmacht. Een volmacht voor geneeskundige behandelingen. Medische wilsverklaringen. Wensen op het gebied van verzorging en welbevinden maar ook voor de benoeming van een bewindvoerder, mentor of curator.

 • Wat is het Centraal Levenstestamentenregister?

  Dit is een register waarin bijgehouden wordt wie, wanneer en bij welke notaris een levenstestament maakt, wijzigt of herroept. De notaris kan je levenstestament aanmelden bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Dit geeft de zekerheid dat iedereen die dat mag (notarissen, artsen en rechters), kan achterhalen of je een levenstestament hebt opgesteld. Bij de notaris kunnen zij dan de inhoud van het levenstestament opvragen. De kosten voor de inschrijving bedragen € 6,50 exclusief btw en € 7,87 inclusief btw (tarieven 2021).

 • Hoe maak ik een levenstestament en wie kan dit inzien?

  Je kunt via Levenstestamentservice.nl een notarieel levenstestament samenstellen en aanvragen. Je bepaalt zelf wie het stuk mag inzien en wie er afschriften mag opvragen bij een notaris.

 • Wat kan je niet regelen in een levenstestament?

  Een aantal zaken kan je niet regelen via een levenstestament. Dit zijn zaken die volgens de wet persoonlijk verricht moeten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor schenkingen ter zake des doods (die je pas na je overlijden wil doen), stemmen, een testament maken of een kind erkennen.

 • Wat is het voordeel van een levenstestament via een notaris?

  Als je, je levenstestament via de notaris maakt, dan laat je deze vastleggen in een notariële akte. Zo’n akte heeft bewijskracht, wat betekent dat je levenstestament een betrouwbaar stuk is voor banken, artsen en notarissen. Daarnaast stelt de notaris vast dat je wilsbekwaam bent op het moment van opstellen. De notaris geeft je advies over de mogelijkheden in jouw situatie en controleert of je in staat bent je eigen wil te bepalen en deze te uiten. Bij twijfel vraagt de hij advies bij een onafhankelijk arts. De notaris bewaart de notariële akte in zijn kluis. Je ontvangt een afschrift en bepaalt wie er verder een afschrift mogen ontvangen. Daarnaast zorgt de notaris ook voor inschrijving in het centraal levenstestamentenregister (CLTR). Op die manier weten ook anderen van jouw wensen af.

 • Wat is een levenstestament?

  Een levenstestament gaat in werking tijdens je leven als je, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval, tijdelijk niet meer in staat bent zelf te handelen. Je kan in een levenstestament iemand aanwijzen om in dat geval jouw belangen te behartigen. Zo houd je zelf de regie over je leven en worden de zaken volgens jouw wensen geregeld.

  Naast financiële zaken kan het bijvoorbeeld gaan om medische beslissingen (wel of niet behandelen), of wat er met je woning moet gebeuren als jij daar niet meer zelfstandig kunt wonen. Daarnaast kan je ook persoonlijke wensen opnemen, bijvoorbeeld over jouw verzorging of de zorg voor je huisdieren. Bekijk hier een voorbeeld van levenstestament>>> Bekijk hier een voorbeeld van een LEVENSTESTAMENT >>>