Toezichthouder

In een levenstestament kan je een toezichthouder benoemen. De toezichthouder controleert regelmatig je gevolmachtigde als je zelf geen rekening en verantwoording kan afnemen. Een toezichthouder kan bijvoorbeeld een notaris, accountant of een levensexecuteur zijn. Op deze wijze verklein je het risico dat een gevolmachtigde misbruik maakt van zijn bevoegdheden. Als je geen toezichthouder benoemt, is het in geval van misbruik mogelijk dat iemand uit je omgeving naar de rechter stapt om een bewindvoerder of curator te benoemen, maar het is beter dit van te voren geregeld te hebben. Vragen die je moet beantwoorden over je toezichthouder:

  • Wie wil je benoemen?
  • Wat voor beloning krijgt hij of zij?
  • In welke situaties moet er toezicht gehouden worden?
  • Wat voor bevoegdheden geef je?
  • Hoe vaak moet er rekening en verantwoording afgenomen worden?
  • Moet hij/zij jou bezoeken?

In het levenstestament kan je bepalen wanneer het toezicht ingaat. Misschien vind je toezicht op je partner niet nodig, maar op je kind bijvoorbeeld wel. Je geeft ook aan dat de gevolmachtigde en de toezichthouder afspraken moeten maken hoe vaak en op welke manier rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Daarnaast moet je ook een regeling opnemen voor het geval je gevolmachtigde en je toezichthouder van mening verschillen. Ook een toezichthouder kan schadeplichtig worden als hij of zij zijn taak niet naar behoren heeft vervuld. Dat betekent dat hij of zij moet ingrijpen als de gevolmachtigde handelt tegen je wensen in.

Bevoegdheden

Een toezichthouder moet kunnen ingrijpen als je wensen niet uitgevoerd worden. Hierover moet je goed nadenken. Mag hij of zij je huidige gevolmachtigde ontslaan en een nieuwe gevolmachtigde benoemen?

Rekening en verantwoording

In het levenstestament kan worden bepaald dat er ook rekening en verantwoording afgelegd moet worden aan de erfgenamen van een volmachtgever. Door (jaarlijks) rekening en verantwoording af te leggen voorkom je discussies met toekomstige erfgenamen. Als er geen rekening en verantwoording is afgelegd en er een lange periode is verstreken dan kan de gevolmachtigde in de problemen komen.

Beloning toezichthouder

Een toezichthouder heeft altijd recht op een vergoeding voor de in de uitoefening van zijn/haar taak gemaakte kosten. Het is mogelijk om een loon toe te kennen voor zijn/haar werkzaamheden. Dit gebeurt altijd als de toezichthouder een notaris of een levensexecuteur is. Is een familielid benoemd dan wordt er niet altijd een loon toegekend.