Medische zaken

Samenvatting

  • Via een levenstestament kan je vroegtijdig je wensen kenbaar maken over wie jou vertegenwoordigt en over medische behandelingen;
  • Een levenstestament biedt patiënten meer regie over hun eigen leven;
  • Tegelijkertijd geeft het artsen duidelijkheid over de wensen van de patiënt;
  • Een wens van de patiënt is niet hetzelfde als een plicht voor de arts;
  • De arts blijft ook altijd gehouden aan de professionele standaard.

Medische zaken

Je kunt medische zaken vastleggen in een levenstestament. Wil je wel of niet behandeld worden als je ziek bent? Heb je specifieke wensen ten aanzien van jouw levenseinde? Dit zijn wensen die je kunt uitwerken in je levenstestament. Een levenstestament bevat een medische volmacht en jouw medische wensen. “Ik wijs een gevolmachtigde aan om mij te vertegenwoordigen bij het nemen van geneeskundige behandelbeslissingen, inclusief verplegen en verzorgen en ik heb mijn wensen kenbaar gemaakt in de vorm van wilsverklaringen geformuleerd (V). Deze wilsverklaringen laat ik aan mijn medisch dossier toevoegen.”

Medische volmacht

Je geeft jouw vertegenwoordiger een volmacht met de bevoegdheid om jouw belangen als patiënt te behartigen. Het gaat dan om het nemen van beslissingen aangaande het al dan niet starten met, wijzigen van, doorgaan met of staken van een voorgenomen onderzoek of een voorgestelde behandeling. “Voor het geval ik naar het oordeel van een hulpverlener in de zin van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst niet meer in staat ben tot een redelijke waardering van mijn eigen belangen ter zake van mijn gezondheid en zorgbehoeften, geef ik volmacht om in mijn plaats op te treden ter zake van de verplichtingen die voor de hulpverlener uit afdeling 7.7.5 Burgerlijk Wetboek voortvloeien waaronder de beslissingen aangaande het ondergaan van onderzoek en verpleging”

Toestemming inzage medische gegevens

Om ervoor te zorgen dat jouw gevolmachtigde ook toegang krijgt tot je medisch dossier geef je, je artsen toestemming om medische informatie over jou te verstrekken aan de gevolmachtigde.

Medische wensen | wilsverklaringen

Naast de volmacht kan je ook je medische wensen vastleggen zoals het wel of niet behandelen bij een ziekte. Ook kan je, je wensen voor je levenseinde vastleggen. Dit vertaalt zich in een levenswensverklaring of behandelverbod, euthanasieverbod of euthanasieverklaring. De begrippen worden hieronder toegelicht.

Levenswensverklaring

Met een levenswensverklaring verzoek je de arts om alles te doen om je in leven te houden of je lijden te verzachten, voor zover er geen sprake is van medisch zinloos handelen.

Behandelverbod

Met een behandelverbod kan je aangeven dat je niet kunstmatig in leven wil worden gehouden en dus afziet van verdere behandeling. Het verbod ziet op het staken van behandelingen en het niet starten van behandelingen. Als je deze wens schriftelijke hebt vastgelegd dan moet de arts deze wilsverklaring respecteren. Er is namelijk geen toestemming van jou voor de behandeling. Een arts mag hier vanaf wijken als er gegronde reden zijn.

Euthanasieverbod | Geen levensbeëindiging

Je geeft aan dat je niet wil dat je leven door een arts wordt beëindigt door middel van euthanasie. Daarbij kan je nog aangeven dat je tegen overbehandeling bent in de laatste levensfase. Je wil graag dus op een natuurlijke wijze overlijden. Experimentele behandelingen om je leven te verlengen hoeven niet van jou.

Euthanasieverklaring

Door een euthanasieverklaring op te nemen verzoek je een arts op een zorgvuldige wijze hulp bij zelfdoding te verlenen of euthanasie toe te passen in situaties waarin er sprake is van uitzichtloos en ondragelijk lijden. Indien niet kan worden overgegaan tot euthanasie dan verbied je met deze euthanasieverklaring verdere medische behandelingen met uitzondering van bestrijding van ongemakken en klachten, zoals pijn, jeuk, benauwdheid en onrust. Onder deze weigering van alle verdere levensverlengende behandelingen vallen ook handelingen zoals reanimatie, beademing of kunstmatige toediening van vocht en voeding.