Inhoud levenstestament

Wat is de inhoud van een levenstestament? Het doel van een levenstestament is om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven aan derden over jouw bedoelingen. Het levenstestament begint met een considerans; dat is een inleiding waarin die bedoeling wordt benoemd: voorzien in de situatie dat je wilsonbekwaam wordt of om een andere reden niet meer zelf kan handelen.

Algemeen

Een levenstestament is zo ingericht dat de gevolmachtigde, de vertrouwenspersoon van de volmachtgever, de ruimst mogelijke bevoegdheden krijgt. Daarvoor is gekozen om twee redenen.

  1. Beperkingen in de bevoegdheden van de gevolmachtigde in het rechtsverkeer leiden vaak tot problemen in de uitvoerbaarheid (Banken kunnen geen controle uitoefenen op bijv. internetbankieren en zullen volmachten met beperkingen weigeren);
  2. Een vertrouwensrelatie; Het uitgangspunt is dat de gevolmachtigde de vertrouwensrelatie met de volmachtgever niet beschaamt.

Een ruime volmacht betekent echter niet dat je de gevolmachtigde een carte blanche geeft. Met een levenstestament houd je juist de regie in eigen handen en voorkom je financieel misbruik in afhankelijkheidsrelaties. Om die reden moet de gevolmachtigde regelmatig rekening en verantwoording afleggen. Hoe vaak en aan wie mag je zelf bepalen.

Volmacht

Een algemene volmacht geeft de gevolmachtigde een bevoegdheid om namens de volmachtgever rechtshandelingen te verrichten. In het model van Levenstestamentservice geef je daarnaast als volmachtgever nog aanwijzingen aan de gevolmachtigde. Met die aanwijzingen wordt het voor de gevolmachtigde duidelijk binnen welke grenzen hij of zij kan handelen. Het gaat dan om het vastleggen van uitgangspunten die voor jou als volmachtgever belangrijk zijn. Binnen dat kader heeft de gevolmachtigde beleidsvrijheid.

Meer gevolmachtigden

Je kan ervoor kiezen om meer dan één gevolmachtigde aan te wijzen. Wijs je meer dan één gevolmachtigde aan, dan moet je ook bepalen of die gevolmachtigden alleen samen kunnen handelen of dat ieder afzonderlijk bevoegd is. Voor gezamenlijke bevoegdheid wordt soms gekozen uit oogpunt van bescherming tegen misbruik van de volmacht. Die bescherming kan ook op andere manieren worden geboden.

Ingangsmoment volmacht

Een volmacht is een eenzijdige gerichte rechtshandeling. Dat betekent dat de volmacht begint te werken op het moment dat de gevolmachtigde kennis neemt van de volmacht. Aanvaarding van de volmacht is niet vereist. Of met andere woorden: de gevolmachtigde kan de volmacht weigeren.

Als je ervoor kiest om de volmacht pas te laten ingaan op het moment dat je wilsonbekwaam bent, is het van belang een ingangsmoment te kiezen, dat objectief vast te stellen en voor derden kenbaar is. Twijfel bij derden over de werking van de volmacht wordt zo voorkomen. Objectief vast te stellen is bijvoorbeeld de afgifte van een doktersverklaring. Die dokterverklaring moet dan wel overgelegd kunnen worden aan derden die daarom vragen.

Ondervolmacht

De mogelijkheid om ondervolmacht te verlenen betekent dat je gevolmachtigde aan een ander volmacht kan geven om te handelen uit jouw naam. Dit is onmisbaar voor bankzaken als de volmacht aan meer dan een persoon is verleend terwijl die personen alleen gezamenlijk bevoegd zijn.

Als wederpartij van de volmachtgever optreden (Selbsteintritt)

Je beslist dat de gevolmachtigde bevoegd is om met zichzelf als wederpartij te handelen (selbsteintritt). Zonder deze bevoegdheid wordt een levenstestament onbruikbaar voor (internet)bankzaken. (lees meer over selbsteintritt)

Rekening en verantwoording

Je gevolmachtigde is verplicht tot het afleggen van rekening en verantwoording. Wat deze plicht precies inhoudt, bepaal je zelf. Natuurlijk is het belangrijk om vertrouwen te hebben in je gevolmachtigde, maar een extra controle geeft meer zekerheid. De verplichting om rekening en verantwoording af te leggen draagt bij aan de acceptatie van de volmacht door derde partijen met een eigen zorgplicht ten opzicht van jou zoals artsen of de bank.

Toezichthouder

In je Levenstestament staat of je een toezichthouder benoemt en welke bevoegdheden je toezichthouder heeft. Mag hij of zij bijvoorbeeld de gevolmachtigde ontslaan? Daarnaast bepaal je of de gevolmachtigde een beloning ontvangt voor zijn werkzaamheden (lees meer over toezichthouder)

Einde volmacht

Ten slotte wordt er duidelijk opgenomen wanneer de gevolmachtigde niet meer bevoegd is zijn taken uit te voeren. In de volmacht staat ook dat de gevolmachtigde het einde van de volmacht moet meedelen aan betrokken financiële instellingen. Dit geldt niet als de volmacht eindigt door de dood van de gevolmachtigde.

Voorbeeld van een Levenstestament

Bekijk hier een voorbeeld van een levenstestament met een aantal keuze optie >>>>.