Een levenstestament eindigt niet bij wilsonbekwaamheid
4 April 2017 Door: Peter Duijzend

De vertegenwoordigers van vader hebben de jongste zoon en zijn partner gedagvaard. De jongste zoon en zijn partner hebben van de rekening van vader diverse uitgaven gedaan, in hun eigen voordeel. Deze uitgaven zijn vastgesteld op een bedrag van € 954.988,56. De jongste zoon en zijn partner zouden slechts de administratie van vader doen en financiële ondersteuning verlenen. Achteraf is gebleken dat zij gelden hebben verduisterd. Vader vordert dan ook terugbetaling van voormeld bedrag, en doet primair een beroep op onverschuldigde betaling. Vader wordt vertegenwoordigd door zijn oudste zoon die gebruik maakt van een levenstestament. Ter discussie staat of een volmacht in een levenstestament eindigt door wilsonbekwaamheid van de volmachtgever.

Levenstestament (“Nu-voor-later-volmacht” )

Vader heeft zijn oudste zoon bij notariële akte opgemaakte Levenstestament (“Nu-voor-later-volmacht” ) volmacht gegeven. Het levenstestament voorziet ook in het voeren van procedures namens vader. In de akte is ook uitdrukkelijk bepaald dat de volmacht blijft gelden bij wilsonbekwaamheid. Er is dus sprake van een doorlopende volmacht bij wilsonbekwaamheid.

wilsonbekwaamheid

wilsonbekwaamheid

Eindigt de volmacht in een levenstestament door wilsonbekwaamheid?

De eerste vraag die voorgelegd is aan het Hof is: Loopt de volmacht (op grond waarvan vader in hoger beroep wordt vertegenwoordigd door de oudste zoon) door bij later intredende wilsonbekwaamheid. Uit het levenstestament blijkt dat de bedoeling van de volmachtgever is dat de volmacht doorloopt bij later intredende wilsonbekwaamheid. Het levenstestament is direct ingegaan en voorziet niet alleen in de situatie van wilsonbekwaamheid. Het is dus voor de procedure verder niet relevant of vader daadwerkelijk wilsonbekwaam is.
Naar het oordeel van het hof staat het Nederlandse recht een volmacht toe die van kracht wordt of blijft indien de volmachtgever wilsonbekwaam wordt (vgl. ook de Staatssecretaris van V&J, TK 33 054, nr. 3 en TK 2014-2015,29 389,nr.90). Dit neemt niet weg dat een duidelijke wettelijke regeling gewenst is.

De wet bepaalt niet dat een volmacht eindigt bij wilsonbekwaamheid

Volgens het hof bepaalt de huidige wet niet dat de volmacht eindigt bij wilsonbekwaamheid. De onderhavige volmacht is juist verleend mede met het oog op later intredende wilsonbekwaamheid en biedt aldus de mogelijkheid voor de volmachtgever om zelf te voorzien in een minder formele beschermingsmaatregel. Een zodanige beschermingsmaatregel heeft inmiddels al in diverse EU-landen een wettelijke basis gevonden. Bovendien sluit een doorlopende volmacht aan bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007,139). Vader kan dus bij volmacht worden vertegenwoordigd door de zoon in de onderhavige procedure met dien verstande dat de gevolmachtigde namens de volmachtgever bezwaarlijk kan verklaren over feiten en omstandigheden die hem niet uit eigen wetenschap bekend zijn.

Bron: ECLI:NL:GHDHA:2017:801

Levenstestament nodig ? Vraag dan je levenstestament aan via Levenstestamentservice. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier levenstestament online.
,

Eén reactie op “Een levenstestament eindigt niet bij wilsonbekwaamheid”

  1. Marie de Jonge says:

    Bedankt voor het delen van dit artikel over wilsonbekwaamheid en volmacht. Goed om te weten dat een volmacht niet eindigt bij wilsonbekwaamheid. Ik ga mij verder inlezen in dit thema.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De velden met * zijn verplicht.