Begrippenlijst

algemeen

 • definitie levenstestament

  Een levenstestament is een volmacht van een wilsbekwame meerderjarige die bedoeld is om te voorzien in de situatie dat de meerderjarige wilsonbekwaam is en dus niet meer in staat is om zelf beslissingen te nemen. Om de gevolgen van toekomstige wilsonbekwaamheid op te vangen en zo veel mogelijk sturing te geven wordt in de praktijk vaak gekozen voor een levenstestament. De term levenstestament is ongelukkig. Een levenstestament is geen testament maar ook niet alleen maar een volmacht. Procuratie zou beter passen maar dekt ook niet de lading. Het zorgt echter wel voor minder verwarring bij het publiek.

 • Codicil

  Codicil: (4:97 BW) Een geheel handgeschreven document, voorzien van de datum en de handtekening van de schrijver, waarin deze een deel van zijn nalatenschap regelt. Het moet gaan om legaten over kleren, lijfstoebehoren, bepaalde lijfsieraden, bepaalde inboedel en bepaalde boeken. Deze goederen mogen geen onderdeel uitmaken van een kunstcollectie. In een codicil kan direct opgenomen worden dat deze goederen niet vallen in een huwelijksgemeenschap (uitsluitingsclausule).  Ook kunnen hierin wensen ten aanzien van de uitvaart neergelegd worden. Een codicil kan zonder tussenkomst van de notaris gemaakt worden en is rechtsgeldig.

 • Mediation

  Mediation: Een vorm van conflictoplossing waarbij onder leiding van een mediator (neutrale derde) gezocht wordt naar een oplossing.

 • Legaat

  Legaat: Een bepaald goed of een som geld dat in een testament aan een persoon of instelling (bijvoorbeeld een goed doel) wordt nagelaten.

begrippen levenstestament

 • Curatele

  Curatele: De meest vergaande beschermingsmaatregel, bedoeld voor mensen die niet zelfstandig over hun financiële en persoonlijke zaken kunnen beslissen, of die hun veiligheid of die van anderen in gevaar brengen. Dit kan het gevolg zijn van een lichamelijke of geestelijke toestand of van drank- of drugsmisbruik. De betrokkene wordt handelingsonbekwaam en verliest het gezag over minderjarige kinderen.

 • Selbsteintritt

  Selbsteintritt: De bevoegdheid in het algemeen om met gebruikmaking van de volmacht zelf als wederpartij van de volmachtgever op te treden. Het kan voorkomen dat een gevolmachtigde namens jou handelt en tegelijk voor zichzelf handelt. De wet geeft als grens aan dat een gevolmachtigde namens zichzelf als wederpartij van jou als volmachtgever mag handelen, maar dan moet de inhoud van de te verrichten handeling duidelijk zijn. In de wet staat (3:68 BW): “Tenzij anders is bepaald, kan een gevolmachtigde slechts dan als wederpartij van de volmachtgever optreden, wanneer de inhoud van de te verrichten rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat, dat strijd tussen beider belangen uitgesloten is.”

 • Levenswensverklaring

  Levenswensverklaring: Een verklaring waarin je de arts vraagt om alles te doen om je in leven te houden of je lijden te verzachten, voor zover er geen sprake is van medisch zinloos handelen.